ISONTO LESIHLANU LOKUHLAWULA UNYAKA B

ISONTO LESIHLANU LOKUHLAWULA UNYAKA B
Johane 12: 20 – 33

Nkosi ukufunda iZwi lakho ngomoya ovulelekile nangomqondo osabalele kusenza sibone kangcono ukuthi awuzelanga nje ukuzosinika impilo entsha, kodwa amandla okumelana nezinselelo zezwe esiphila kulo.
Ake sithi ukubheka kancane ukuhleleka kweVangeli likaJohane ukuze siqonde kangcono lesi sahluko esizindla ngaso namuhla:

Isingeniso:                                 1: 1 – 18
Incwadi yezibonakaliso              1: 19 – 12: 50
Incwadi yendumiso                   13: 1 – 17 : 31
Incwadi yokuhlupheka               18: 1 – 19 : 42
Isiphetho                                   21 : 1 – 25

Manje–ke usuyabona ukuthi leli vangeli lanamuhla limaphakathi nencwadi yezibonakaliso kanye nencwadi yeNdumiso. Qaphela-ke ukuthi udumo lukaNkulunkulu no Jesu lubikwa kaningana. Kungabeke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngodumo lukaNkulunkulu.

Impendulo siyithola ku Johane 15: 8:
“UNkulunkulu udunyiswa ngokuba niveze izithelo”
Yikho-ke lokhu okufika kusithinte emanonini ngoba kanti akukho mlingo obhekeke kithi ukuze sithande uNkulunkulu, cha, ukuba siphile impilo yethu yokobuntu ephelele singahlukumezi muntu, sibe ngabantu abazihloniphayo.

“Ukuzithanda – uthando lukamakhelwane  – Uthando  lukaNkulunkulu”
Ayikho enye indlela esibonisa ngayo uthando lukaNkulunkulu ngaphandle kokuba sikhonze abazalwane bethu, yikho-ke lokhu okuvela kakhulu kulelivangeli. Phela sonke siphiwe izipho ezahlukene, yilowo nalowo wethu unokuthile okufanele abelane ngakho nabanye. Onesipho sokuhlekisa – sokwenza amahlaya wena owabona uBhongo ohlelweni lukamabonakude i “Family bonds”, ejabulisa abanye ngaso, ngokunjalo no mama onabantwana udumisa uNkulunkulu ngokunakekela abantwana bakhe.Phela siphiwe ngokumangalisayo, yize noma singazinaki iziphiwo zethu ngoba sicabanga ngabantu abenza izinto ezixakile, yingakho-ke isisho siqinisile uma sithi: Unhloyile usukubonile okungabonwa yimbila.

Uma sibheka kule ndima yeshumi nesishiyagalolunye sizothola ukuthi abaFarisi bayakhononda ngokuthi: “Izwe lonke libuthanela kuye”, ngempela futhi kunjalo nakhu phela sekufika abezizwe becela ukubona uJesu. Phela babefuna ukufunda kuJesu, bahlale naye bamlandele. Yingakho-ke bengena ngakuFiliphu.

Sekuyisikhathi manje sokuba iNdodana yoMuntu idunyiswe”. Ngempela lamazwi ayathokozisa njengoba kwathokoza iNdodana kaNkulunkulu ibona labo okuthiwa ngabakude nombuso kaNkulunkulu beza kuye, befuna nabo ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Sizokhumbula phela ukuthi ukubizwa ngowezizwe kwakusho ukuthi uyisoni, umubi futhi awufanele nakubizwa ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Phela kuyamthokozisa uNkulunkulu uma isoni siphenduka.

Baningi abantu lapha ngaphandle esithi uma sibabuka sibahlulele, sibabone bekude nombuso kaNkulunkulu. Yibo laba bantu esithi bayizoni; kodwa kuthi lapho sesibona izinto abazenzayo amathe abuyele kwasifuba, ngani ngoba nguNkulunkulu olungisa umuntu, hayi ngokwemisebenzi yakhe kodwa ngokukholwa kwakho.
Ngokunjalo futhi nobubi emhlabeni budlangile, yiqiniso lelo esingeliphike. Kodwa-ke namuhla sinikwa isiqinisekiso ukuthi ubungcwele nokulunga kuyanqoba. Phela ekuhluphekeni kuvela ubuhle. Zicabange nje lapho usuka khona nezinto ezimbi esezikwehlele, ukuphi manje? Phela singevume ukuba sicindezelwe yizingxaki nezinkinga zalokhu kuhamba kodwa masizenze izinyathelo zokufinyelela empumelelweni. “Baba dumisa iNdodana yakho…Ngilidumisile ngizophinda futhi ngilidumise”. Konke okwehlakalayo kuwe nalokho okuzwayo manje kungokodumo lukaNkulunkulu, nokuthi ubone ukuthi kuze kube manje impilo yakho ubungaziphathele yona, ukhona ophethe impilo yakho.

Yisikhathi-ke lesi sokuba sisondele kakhudlwana  kuJesu ngokuba sibemunye, othandweni, sikhonzane, sihloniphane – sibe ngumndeni oyiwo ophilayo ukuze udumo lukaJesu Khristo lwaziwe emhlabeni wonke. Makadunyiswe uJesu Khristo kuze kube phakade. Amen.

Tags: No tags

Comments are closed.