Isonto leShumi nantathu lenkathi yonyaka B


Isonto leShumi nantathu lenkathi yonyaka B

Markus 5: 21 – 43

Nkosi ngubani ongaqonda ububanzi nokujula kwezwi lakho elilodwa? Lokho esikuqondayo ngeBhayibheli kuncane kakhulu kunalokho esikushinga ngemumva njengomuntu owomileyo eyophuza emthonjeni.

Nkosi iZwi lakho usambulele lona ngezindlela eziningi ezahlukene ukuze kuthi labo abalicubungulayo bavundulule kulo umnotho owahlukile. Khonake kothi lapho sizindla ngalo sinonophaliswe yilo.

Ngaphambi kokuba sibheke iVangeli lanamuhla kuhle ukuba kesibuke indlela uMarkus ahlela ngayo iVangeli lakhe. Umake sibhekisisa sizothola ukuthi uMarkus uyathanda ukuhlela indaba yakhe ngezigaba ezintathu, ukusifundisa okuthile. Lapha inhloso yinye ukuba sithole ubumqoka bomyalezo aqonde ukusibikela wona. Njengoba sizobona ukuthi okuyiwona mongo wemfundiso kulesi sahluko ukuthi uJesu uzochitha nya lonke uhlobo lwencindezelo nobandlululo.

Ukuphiliswa komuntu onedimoni (5:1 -20)
Ukuphiliswa kwendodakazi kaJayiru (5:21 – 24 isigaba sokuqala)
Ukuphiliswa kwenkosikazi enomopho (5: 25 – 34)
Ukuphiliswa kwendodakazi kaJayiru (5: 35 – 43 isigaba sesibili)
Indaba yokuphiliswa kowesifazane onomopho yiyo ephakathi naphakathi okuyiyo esemqoka futhi nomzindlo wethu ozogxila kuyo.

Sizokhumbula-ke ukuthi inkolo yamaJuda igcizelela kakhulu ukugcinwa kwamasiko enhlanzeko kangangoba abantu ababengabelusi, abaqoqi-ntela, umuntu ogulayo, kumbe onesici emzimbeni wakhe ingasaphathwa eyomuntu onochoko. Kukhona ngisho izilwane ezithathwa njengezingcolileyo njenganezingulube nje. Umuntu wesifazane obelethe nosezinsukwini zakhe naye ugcolile kuze kwenziwe isiko lokuhlanjululwa kwakhe.

Uma sifunda sithola ukuthi:
Kwakukhona owesifazane owabe eguliswa ngumopho iminyaka elishumi nambili. Wayesekhathezeke kakhulu impela ngoba wayesebaqgiqgile odokotela kungekho ukusizakala okunalokho kwakuba kubi ngokudlulele. Ekuzweni kwakhe ngoJesu walandela ngasemumva esixukwini, wayesethinta umphetho wengubo yakhe ngoba wayethi: Uma ngike nathinta ingubo yakhe ngiyakusinda.” Umopho wanqamuka ngokushesha kuye, naye wezwa ngaphakathi kuye ukuthi ukhululekile. UJesu ezwa ukuthi kukhona amandla aphumile kuye, wabe eseguqukela esixukwini  wababuza: “Ngubani ongithintile na?” Abafundi bakhe bathi kuye: Ingathi uyabona ukuthi abantu bakunyinyile; pho, kuyangani ukuba ubuze ukuthi : ‘ngubani ongithintile na?’ Yena waqhubeka nokuqalaza ukubona loyo omthintile. Owesifazane ngokwazi ukuthi kwenzakaleni kuye wabe esesondela kuJesu ngokwesaba nokuthuthumela okukhulu. Waguqa phambi kwakhe wayesemlandisa konke okwenzekile kuye ngeqiniso. UJesu wayesethi kuye: “Ndodakazi ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngobuhle ukhululekile esifweni sakho”.

Ake sithi ukuqxila kulendaba
Kwakukhona owesifazane owayeguliswa ngumopho
Iminyaka eyishumi nambili iyisibonakaliso sabantwana bakaIsrayeli abaphila impilo yabo yonke becindezelwe yimithetho namasiko abagqilazayo enhlanzeko nangasho lutho kuphela ekugcineni bona bazithole bengasakhululekile ukuphila impilo ebanika isithunzi esifanele umuntu osekhululekile nongumtwana kaNkulunkulu.

Bekufanele sithinteke ngalona wesifazane, osehlukumezeke isikhathi eside kangaka, osondela kuJesu iliZwi elithi : « Waguqa phansi phambi kukaJesu wamtshela iqiniso lonke ». Ake umbone ngamehlo engqondo ulalele umama oxakekile ebika indaba yakhe :
«Nkosi, bengishadile nomyeni wami iminyaka eminingi, sabusiswa ngomntwana womfana nentombazane. Kuleminyaka eyishumi nambili  izinto zingishintshele, sengithwale ngokungaphezu kwamandla ami, ngiyagula ngisezinsukwini zami imini nobusuku. Amandla aphelile, angisayiphathi eyemali ngiphuma ngingena kodokotela okungekho namunye ongisizile okunalokho ukufa kuyangidla. Mhlasimbe ukugula bengingakuthwala kodwa kunzima kakhulu uma usuphenduke inhlekisa kubantu, ubizwa ngesoni nomuntu ongcolileyo. Ngisho nomyeni wami usengihlamukile kumanje ngiyikheswa nenhlekisa kubantu. Angisayiphathi eyabazalwane bami kanye nabaphathi benkonzo ngitshelwa emehlweni ukuthi angivunyelwe ukungena eSontweni ngoba angihlanzekile. Angikwazi kwakubingelela umuntu endleleni, ukuthinta ingane kamakhelwane, kwabangene bami sebangihlamuka. Ngilikheswa ngifana nofileyo ngibe ngiphila »

UJesu uyamphendula uthi : « Shalom » – hamba ngobuhle/ ukuthula makukwengame ekuhambeni kwakho kube kuwe. Ngomzuzwana uJesu uyamkhulula exosha idimoni lenkolelo-ze yokuhlanzeka nokungahlanzeki. Ngoba siyabathwalisa abantu imithwalo engathwaleki size ibaphe amagama ngoba benezici ezithile empilweni yabo abanye size sibabandlulule  sibalahlele ngaphandle okwenyongo yenyathi.

Lomama wayekholelwa ekutheni kukhona umehluko ozobakhona kuye uma ethinta uJesu. Ukuthinta phela kusho ukuxhumana futhi kusho ukwazana nalowo enithintana naye. Lomama wayazi ukuthi uthinta uJesu, usethinte omunye, ongale kwabantu basezweni, hhayi izinyanga adlule kuzo zangamsiza, hayi isithandwa sakhe seminyaka esesimlahlile ngenxa yokugula kwakhe, hhayi umfundisi obona isoni nesishaywa esithola okusifanele, kodwa uNkulunkulu uqobo athe ngokumthinta, wamthinta wayesekhululeka. Ekukhululekeni kwakhe kwabaleka ukufa kwabaleka amadimoni, kwaphela ukuzenyeza, wazibona efana nabantu bonke. Wakhonza uNkulunkulu ongakhethi bala lamuntu okhululayo, ongasibekeli ngigoqwane yalutho ofuna izinhliziyo kuphela.

Nkosi kuyenzeka ukuba sisize abanye abantu thina sibe singazi ukuthi sibasizile, ngamazwi esiwakhuluma kubao kumbe ngezenzo zethu, nabo bathinteke. Senze sifane noJesu iNkodana yakho ekudluliseni lombiko wothando lapho sikhuluma sibakhuthaza ezinkingeni zabo. Sibenze baqonde ukuthi ukholo lwabo olubabuyisele impilo nenkululeko nokuthula kwangaphakathi. Amen.

UMKHOSI WAMALATHI
UNYAKA B
MARKUS

UMKHOSI WAMALATHI
UNYAKA B
MARKUS 14: 12 – 16; 22 -26

IZwi lakho Nkosi Nkulunkulu wethu lingumthombo wokuphila. Njengedwala likhafula amanzi amtoti ogwadule, kanjalo-ke lisihlumelelisa amandla. “Bahlanganyela ekuhlephuleni isinkwa esisodwa nasekuphuzeni esitsheni esisodwa” Isonto lanamuhla esivamise ukulibiza ngeSonto lamaLathi kumbeke ngesimanje lapho sithi uMkhosi weSakramente eLiyingcwele Cwe laseLathini lisithuma ukuba kesingene sijule  kulesipho esibabazekayo iNkosi yethu uJesu Kristo esinike sona. Ingqungquthela Yesibili emibhalweni yayo yokwalusa iyasikhumbuza ukuba sizindle kakhulu ngalemfihlakalo: “IBandla lalilokhu lazisa futhi lihlonipha imiBhalo eyiNgcwele ngendlela efanayo njengoba lazisa iSidlo esiyingcwele ( umzimba kaKristo), phela kuzo lezithebe zombili okungeseZwi likaNkulunkulu kanye noMzimba kaKristo lamukela liphinde futhi lidlulisele kubantwana balo isinkwa sokuphila enkonzweni eyingcwele”.

Ubaba oCwebileyo wodumo uJohanis Phawulusi uthi uma eqhuba lendaba athi:             “Isikhathi samanje siyasiphoqa ukuba sigqolozele uKristo, simbone emzindlweni wethu. Lokhu phela uKristo ukhona  ngokuphelele eZwini eliyingcwele naseSidlweni esiyingcwele, ikakhulu eMiseni eliyiNgcwele. Siyakumbona ngamehlo okholo olutholakala ngokuzijwayeza ukufunda iZwi likaNkulunkulu.” Ngiyathanda-ke ukuba kesithi ukuzindla kakhudlwana ngalamazwi athi: “Bathi sebehlabelele amagama okubonga…” Ngesikhathi sikaJesu kwakujwayelekile ukuthi emva kwesidlo sephasika kuculwe izihlabelelo zokubonga uNkulunkulu ezisencwadini yamaHubo (Amahubo113 -118). Okuyilona elabe lithandeka kakhulu yiHubo118. Phela lamahubo asivezela ubunjalo bukaNkulunkulu, engikunxusayo ukuba uke uthi xhinti, uzifundele wena. Ake uthathe ihubo 113 ulifunde ubone ukuthi uNkulunkulu limveza enjani kuwe.

Kuningi uNkulunkulu wethu esingambongela kona. Ikakhulu isipho sempilo, umndeni, iBandla, umphakathi. Nalapho sizibona sisodwa kumbe sisosizini yilapho sithola khona amandla ngoba kuqhamuka abantu abazosinika induduzo ngoba yena uyayilalela imikhuleko yethu. Masithi simunye ekuhlephuleni isinkwa esisodwa nasekuphuzeni isitsha esisodwa sikhumbule ukuthi sesingumzimba kaKristo. Kanjalo sesingodade nabafowethu komunye nomunye. Akusekho ukwahlukana. Uthando lukaKristo yilo olusibuthayo lusihlanganisa sibe munye. Yingakho-ke kulenkonzo sigubha ukubuthwa kwethu, sibuthelwa ebunyeni bukaNkulunkulu ukuze sihube ngazwi-linye iculo lethu lokubonga. Amen.

ISONTO LOKWEHLA KOMOYA OCWEBILEYO

ISONTO LOKWEHLA KOMOYA OCWEBILEYO
Johane 20: 19 –  23

Tshala ngenkululeko Nkosi Nkulunkulu wethu, imbewu eyiliZwi laKho emhlabeni. Sengathi lingehlela emhlabeni ovundileyo okuyithina ukuze lifinyelele noma kuphi lapho abantu bakho behlezi khona..

IZwi likaNkulunkulu maliphile kithina. Yilowo nalowo wethu abe yiyo iNdaba eThokozisayo. Kanjaloke kufanele sijulise lokho amaVangeli asifundisa kona. Ngaphandle kwalokho lamazwi amnandi kangaka ayakuhlala ephepheni engumbhalo ongasho luthu sampela. Lokho-ke kuyakuba yishwa elikhulu kakhulu ngoba kobe kusho ukuthi isipho sikaNkulunkulu esiyiZwi lakhe asiligqizi qakala kanjalo-ke alenzi mahluko empilweni yethu.

IVangeli lanamuhla lisifundisa:
•  Ngobudlelwano bami noNkulunkulu;
•  Ngendlela engcono enginokuyiphila;
•  Ubudlelwano bami nomakhelwane/ nabanye

IZwi likaNkulunkulu” liyinduduzo kwabahluphekileyo, khathisinye livukuze labo abanethezekile. Kungabe yikusiphi isimo thina esigaxela kuso, kufanele sitholane neZwi lapho lifundwa, sizindla ngalo ukuze siphendule ngomkhuleko ezwini likaNkulunkulu.

Make ngikumeme ukuba kesithi ukufunda lelivangeli sibe siqaphelisise lawo magama abhalwe ngokugcizelela:

“Kwathi kusihlwa ngosuku lokuqala lwesonto, iminyango ivaliwe lapho abafundi babebuthenekhona ngokwesaba amaJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo: ‘Uxolo alube kini’. Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi iphila. Khona uJesu wabuye wathi kubo: ‘Uxolo alube kini. Njengalokhu uBaba engithumile, nami ngiyanithuma’. Kwathi ukuba asho njalo wabaphefumulela, wathi kubo: ‘Yamukelani isipho soMoya oCwebileyo. Labo eniyakubathethelela izono zabo bayakuba bethethelelwe, nalabo eniyakubabopha ngezono zabo bayakuba beboshiwe”.

Ngempela uJesu uvukile, yiPhasika namuhla. Usuku seluphelile, ubumnyama sebubemboze, yilapho-ke uJesu ebonakala kubafundi bakhe. Uzibonakalisa kubobonke labo abangabafundi bakhe. Qaphelake ukuthi igama abafundi liphindiwe, lokho okuyisiqinisekiso sokuthi akekho oshiywe ngaphandle. Akukhoke ukuzihlanguza. Mina nawe singabafundi bakaJesu.

“Kusihlwa ngosuku lokuqala lwesonto”. Ake sikhumbule ukuthi kwenzakalani ngosuku lokuqala ngenkathi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Phela ngalolo suku  kwabakhona ukukhanya, lapho uNkulunkulu ahlukanisa khona ukukhanya nobumnyama. Phela uSimakade usemshikashikeni wokwakha abantu bakhe, ukuze babe ngabantu abangcono. Namuhlake sivuselelwa kabusha. Senziwa abantu abasha.

Nakuba impilo yethu iyohlale njalo izungezwe ngukukhanya kanye nobumnyama ngesikhathi esifanayo. Phela sikhuluma ngobubi nokulunga, ukuphumelela nokwahluleka, yinjabulo nokuhlupheka. Konke lokhu uNkulunkulu uyakusebenzisa ukuze sikhule sithuthuke futhi sibe ngabantu abangcono.

“Kepha manje, Jehova unguBaba;
Thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu,
Singumsebenzi wesandla sakho sonke”.
Is. 64:8

UJesu lapha ufika ngesikhathi esinzima impela empilweni yabafundi bakhe. “Iminyango ivaliwe”. Phela ukuvala kusho ukungavuleleki, nokungazimiseli ukuguquka. Izinto zibophene kubafundi. Bayesaba. Manje sekuphelile ngabo. AmaJuda azobadla luhlaza, kanti noJesu ufa nje kade sebemhlamukile. Ngempela bayesaba futhi nonembeza uyabalahla ngesenzo sabo kuJesu. Futhi akukho manje abasangakwenza ukuguqula isimo.

UJesu-ke ufika ngesikhathi esinzima empilweni yabafundi bakhe. Kabili uyababingelela “Uxolo alube kini” (shalom), okuyisibingelelo samajuda esisho  ukwamukela nokuvalelisa. UJesu uletha ukuthula. Lesibingelelo sisho futhi intethelelo. Isihawu, ubuphelele nokuthula. KuJesu sekudlulile konke. Ubukhona bakhe buletha ukuthula. Bayavuselelwa manje ukuthi, hhay madoda okudala kudlulile, khululekani. Phela lo Nkulunkulu wethu esimkhonzayo, nguNkulunkulu osikhululayo, osethula umthwalo nejoka emahlombe ethu.

Yiyo-ke le nkululeko uJesu athi kubafundi bakhe “njengoba uBaba athuma mina, kanjalo-ke nami ngiyanithuma”. Uthando lukaNkulunkulu ngasiludlulisela kubantu bonke ukuze baqonde kuthi umhlaba uthethelelwe. Phela ngoKristo ubudlelwane bethu noNkulunkulu buvuselelwe. Yingakho nje sithi lapho sixolela abanye iziphambeko zabo zithethelelwe. Kuthi ekungazimiseleni kwethu ukudlulisa sigcina abanye bebophekile ezonweni zabo. Kephake masikhumbule ukuthi umusa kaNkulunkulu usanele sonke. Amen.

ISONTO LAMASUNDU UNYAKA B

ISONTO LAMASUNDU UNYAKA B
Markus14:1 – 15 : 47

Baba siyabonga ngesipho esiyiZwi lakho eliyiNgcwele. Yenza ukuba sibe yilambu lezinyawo zethu, ukukhanya kwezindlela zethu, injabulo yezinhliziyo zzethu namandla ezimpilweni zethu. Amen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukufa kukaJesu yisona sehlakalo esake saba sibi kakhulu empilweni yabafundi nakulabo nje ababesondelene kakhulu noJesu, kanye nomphakathi wonkana owabona lensambatheka. Yingakho sithola uMarkus ehluleka ngisho ukuchaza isihluku uJesu asithola. Yisimo lesi ayehluleka ngisho ukusilanda noma ngubani futhi okwakungaba satshe kuye ukusizwisisa kahle. Indoda ibambelela ekhanda, igobodise, izelule uze uyizwe isisho nangengila imbala. Yingakho-ke sithola ukuthi kwathatha isikhathi eside kangakanani ukuba lendaba ibhaleke.

Ake singene kulo iVangeli. Siyathola ukuthi igama “-nqamleza” liphindaphindeke cishe kasikhombisa, unya nesihluku kona kubalwe ngezindlela ezahlukene, “-ambhinqa, amfela ngamathe, amshaya, akhuleka kuye: bayede nkosi yamaJuda, zisindise, ukukhunyulwa izingubo…” Lapha uJesu akasonto yalutho. Uphathwe bugadalala, akukho namunye onomunyu ngaye. Ngisho nabadlula ngendlela akukho namunye odabukayo ngaye bonke bayamjivaza. Ngubani-ke manje ongaba ngumduduzi wakhe? Lapho sekushabalele amathemba, mhlasimbe nabazwelana naye nalabo imbala abajabulayo sebethule.

“Kwathi ngehora lesithupha kwaba mnyama ezweni lonke, kwaze kwaba yihora esishiyagalolunye. Kwathi ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami , ungishiyeleni na” (Isihl. 22:1).
Yilapho-ke uMarkus ethi esesidwebile lesithombe seminyaka bonke behluleka ukusibekezelela naye futhi ngokwakhe efuna ubukhona bukaNkulunkulu kubobonke lobuhlungu, engikholwayo ukuthi kumthathe isikhathi eside ukumelana nalobu bunzima. Lapho ngiwela ulwandle, luvus’ ulaka lwalo, ungikhumbule Nkosi yami”

Eloi, Eloi, lamma sabakthani – Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?
UJesu uzwakala eqhuma phezulu ekhuleka. Phela uNKulunkulu ukhona nasezimweni ezisiqeda ithemba. Kuyenzeka ukuthi uthole emzini owodwa kugula abantu cishe abathathu noma abane ngesikhathi esisodwa. Kungabibikho onakekela omunye. Loyo obukelayo aze azibuze ukuthi kungabe uNkulunkulu usabalalela yini umakunje? Kungabe kungenxa yezono zabo yini? Ngubani ophendule umsamo waphehla amanzi amnyama?
Phela ukukhala kuNkulunkulu kusifanele, yingakho-ke uJesu ngalesi siHlabelelo ethi kithi, ngasizikhalela kuJehova imini nobusuku sizwakalise ilaka lethu kuye imini nobusuku ngokuba uyasizwa.

“Ngokuba uJehova akadelelanga , akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa.” (Isihl.22:24)
Khumbula-ke ukuthi lapha sibekelwa umkhuleko wempilo yemihla ngemihla lapho lendaba yokuhlupheka kukaJesu ipheleliswa ngaleliHubo elingumkhuleko wethemba, umkhuleko wokwazi ukuthi uNkulunkulu nguye iThemba lethu. Okuthi ngokubekezela nangokuthembeka entandweni kaNkulunkulu nasobizweni lwethu abantu bambone uNkulunkulu. Uma singahlehla kancane sizokhumbula ukuthi imimoya emibi yamazi uJesu (Mk.5:6-7), kanjalo namanje kusezwakala iqaba, elithe ngokubuka lesi sehlakalo laqonda ukuthi lo ngolungileyo: “Impela lo muntu ubeyiNdodana kaNkulunkulu” (Mk.15:39). Ngempela labo ababukayo bayoba ngofakazi abayibo bempilo yethu nangendlela esihambe ngayo.

Nkulunkulu Somandla Simakade, wena owenza ukuba uMsindisi wethu abe ngumuntu njengathi, wabe esevuma ukunqanyulezwa wenzela ukuba asibonise isintu isibonelo sokuzithoba senzise okwakhe. Ake uvume ukuba senzise okwakhe. Ake uvume ngomusa ukuba sibekezele njengaye, khona sizokwabelwa ekuvukeni kwakhe. Amen.

ISONTO LESIHLANU LOKUHLAWULA UNYAKA B

ISONTO LESIHLANU LOKUHLAWULA UNYAKA B
Johane 12: 20 – 33

Nkosi ukufunda iZwi lakho ngomoya ovulelekile nangomqondo osabalele kusenza sibone kangcono ukuthi awuzelanga nje ukuzosinika impilo entsha, kodwa amandla okumelana nezinselelo zezwe esiphila kulo.
Ake sithi ukubheka kancane ukuhleleka kweVangeli likaJohane ukuze siqonde kangcono lesi sahluko esizindla ngaso namuhla:

Isingeniso:                                 1: 1 – 18
Incwadi yezibonakaliso              1: 19 – 12: 50
Incwadi yendumiso                   13: 1 – 17 : 31
Incwadi yokuhlupheka               18: 1 – 19 : 42
Isiphetho                                   21 : 1 – 25

Manje–ke usuyabona ukuthi leli vangeli lanamuhla limaphakathi nencwadi yezibonakaliso kanye nencwadi yeNdumiso. Qaphela-ke ukuthi udumo lukaNkulunkulu no Jesu lubikwa kaningana. Kungabeke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngodumo lukaNkulunkulu.

Impendulo siyithola ku Johane 15: 8:
“UNkulunkulu udunyiswa ngokuba niveze izithelo”
Yikho-ke lokhu okufika kusithinte emanonini ngoba kanti akukho mlingo obhekeke kithi ukuze sithande uNkulunkulu, cha, ukuba siphile impilo yethu yokobuntu ephelele singahlukumezi muntu, sibe ngabantu abazihloniphayo.

“Ukuzithanda – uthando lukamakhelwane  – Uthando  lukaNkulunkulu”
Ayikho enye indlela esibonisa ngayo uthando lukaNkulunkulu ngaphandle kokuba sikhonze abazalwane bethu, yikho-ke lokhu okuvela kakhulu kulelivangeli. Phela sonke siphiwe izipho ezahlukene, yilowo nalowo wethu unokuthile okufanele abelane ngakho nabanye. Onesipho sokuhlekisa – sokwenza amahlaya wena owabona uBhongo ohlelweni lukamabonakude i “Family bonds”, ejabulisa abanye ngaso, ngokunjalo no mama onabantwana udumisa uNkulunkulu ngokunakekela abantwana bakhe.Phela siphiwe ngokumangalisayo, yize noma singazinaki iziphiwo zethu ngoba sicabanga ngabantu abenza izinto ezixakile, yingakho-ke isisho siqinisile uma sithi: Unhloyile usukubonile okungabonwa yimbila.

Uma sibheka kule ndima yeshumi nesishiyagalolunye sizothola ukuthi abaFarisi bayakhononda ngokuthi: “Izwe lonke libuthanela kuye”, ngempela futhi kunjalo nakhu phela sekufika abezizwe becela ukubona uJesu. Phela babefuna ukufunda kuJesu, bahlale naye bamlandele. Yingakho-ke bengena ngakuFiliphu.

Sekuyisikhathi manje sokuba iNdodana yoMuntu idunyiswe”. Ngempela lamazwi ayathokozisa njengoba kwathokoza iNdodana kaNkulunkulu ibona labo okuthiwa ngabakude nombuso kaNkulunkulu beza kuye, befuna nabo ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Sizokhumbula phela ukuthi ukubizwa ngowezizwe kwakusho ukuthi uyisoni, umubi futhi awufanele nakubizwa ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Phela kuyamthokozisa uNkulunkulu uma isoni siphenduka.

Baningi abantu lapha ngaphandle esithi uma sibabuka sibahlulele, sibabone bekude nombuso kaNkulunkulu. Yibo laba bantu esithi bayizoni; kodwa kuthi lapho sesibona izinto abazenzayo amathe abuyele kwasifuba, ngani ngoba nguNkulunkulu olungisa umuntu, hayi ngokwemisebenzi yakhe kodwa ngokukholwa kwakho.
Ngokunjalo futhi nobubi emhlabeni budlangile, yiqiniso lelo esingeliphike. Kodwa-ke namuhla sinikwa isiqinisekiso ukuthi ubungcwele nokulunga kuyanqoba. Phela ekuhluphekeni kuvela ubuhle. Zicabange nje lapho usuka khona nezinto ezimbi esezikwehlele, ukuphi manje? Phela singevume ukuba sicindezelwe yizingxaki nezinkinga zalokhu kuhamba kodwa masizenze izinyathelo zokufinyelela empumelelweni. “Baba dumisa iNdodana yakho…Ngilidumisile ngizophinda futhi ngilidumise”. Konke okwehlakalayo kuwe nalokho okuzwayo manje kungokodumo lukaNkulunkulu, nokuthi ubone ukuthi kuze kube manje impilo yakho ubungaziphathele yona, ukhona ophethe impilo yakho.

Yisikhathi-ke lesi sokuba sisondele kakhudlwana  kuJesu ngokuba sibemunye, othandweni, sikhonzane, sihloniphane – sibe ngumndeni oyiwo ophilayo ukuze udumo lukaJesu Khristo lwaziwe emhlabeni wonke. Makadunyiswe uJesu Khristo kuze kube phakade. Amen.